fonduri Guvernamentale

up
fonduri guvernamentale
fonduri guvernamentale

Programul Comert Servicii 2016

Programul de dezvoltare şi modernizare a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă are ca obiectiv principal sprijinirea operatorilor economici, societăţi şi societăţi cooperative, prin facilitarea accesului la finanţare, în scopul îmbunătăţirii performanţelor economice şi tehnice ale acestora, urmărind adaptarea la cerinţele determinate de statutul României ca stat membru al Uniunii Europene, prin creşterea nivelului de competitivitate, crearea şi menţinerea locurilor de muncă, sporirea protecţiei consumatorilor şi securităţii alimentare.
Schema de minimis urmăreşte:
- întărirea capacităţii operatorilor economici de promovare a produselor şi serviciilor de piaţă;
- dezvoltarea şi modernizarea activităţii comercianţilor şi prestatorilor de servicii de piaţă.
Pot beneficia de AFN în cadrul Programului operatorii economici (întreprinderi mici şi mijlocii care au cel puţin 2 ani calendaristici de la înfiinţare la data deschiderii aplicaţiei electronice de înscriere a planului de investiţii. AFN se acordă pentru următoarele categorii de activităţi/cheltuieli eligibile:
a) achiziţionarea de echipamente IT tehnică de calcul;
b) achiziţionarea de cititoare pentru cod de bare;
c) achiziţionarea de cântare electronice cu/fără printer pentru etichetare;
d) achiziţionarea de aparate de marcat electronice fiscale;
e) achiziţionarea de echipamente tehnologice, maşini, utilaje şi instalaţii de lucru-inclusiv software-ul aferent, aparate şi instalaţii de măsurare, control şi reglare necesare desfăşurării activităţilor pentru care a solicitat finanţare;
f) achiziţionarea de electro şi motostivuitoare;
g) investiţiile în active necorporale referitoare la brevete de inventie, mărci de produse si servicii (etichetare ecologica, licente), software pentru comerţul on-line, software-uri necesare desfăşurării activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă;
h) achiziţionarea de bunuri prevăzute la subgrupele 3.1 mobilier, 3.2 Aparatură birotică şi 3.3 sisteme de protecţie a valorilor umane şi materiale (ex. sisteme de supraveghere video, sisteme de alarmă), conform Hotărârii Guvernului nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, cu modificările şi completările ulterioare;
i) achiziţionarea de autoutilitare din categoria N1, N2, N3, cu excepţia vehiculelor de teren simbol G;
j) certificarea unui sistem de management al calităţii/ mediului/sănătăţii şi securităţii ocupaţionale/siguranţei alimentelor;
k) realizarea unui site pentru prezentarea activităţii solicitantului şi a produselor sau serviciilor promovate (inclusiv cheltuieli înregistrare domeniu, fără hosting);
l) achiziţionarea de instalaţii/echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, precum şi sisteme care utilizează surse regenerabile/alternative de energie;
m) achiziţionarea de instalaţii de încălzire sau climatizare aferente spaţiului de comerţ sau servicii;
n) participarea la cursuri de instruire pentru formare / calificare profesională / specializare / perfecţionare profesională în domeniul activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă pentru care a solicitat finanţare, participarea la cursuri privind noţiuni fundamentale de igienă necesare în activităţile de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă;
o) consultanţă pentru întocmirea documentaţiei în vederea obţinerii finanţării în cadrul prezentului program şi implementarea proiectului (maximum 4% din valoarea eligibilă la decont a proiectului, mai puţin consultanţa, dar nu mai mult de 5769 lei).
Prin Program, beneficiarii eligibili primesc o valoare a AFN de maximum 90% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile efectuate (exclusiv TVA), dar valoarea maximă a AFN nu poate depăşi suma de135.000 lei pentru fiecare beneficiar.
fonduri guvernamentale

Microindustrializare 2016

Programul naţional multianual de microindustrializare este un program de încurajare şi de stimulare a înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii în sectoare prioritare. Astfel, beneficiarii de ajutor de minimis sunt societăţile (microîntreprinderi, întreprinderi mici şi mijlocii) care îndeplinesc cumulativ, la data completării planului de afaceri online, criteriile de eligibilitate prevăzute de program.
Prin Program se finanţează implementarea Planurilor de Afaceri, în ordinea descrescătoare a punctajelor obţinute, în următoarele condiţii:
- Alocaţie Financiară Nerambursabilă – maxim 90% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului, dar nu mai mult de 250.000 lei/beneficiar;
- Contribuţie proprie – minim 10% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului.
Obiectul finanţării trebuie să se încadreze în una sau mai multe din urmatoarele categorii eligibile:
a) Echipamente tehnologice, maşini, utilaje şi instalaţii de lucru-inclusiv software-ul aferent, necesare desfăşurării activităţilor pentru care a solicitat finanţare, cu excepţia jocurilor de noroc mecanice, electrice, electronice, meselor de biliard, instrumentelor şi automatelor muzicale;
b) Aparate şi instalaţii de măsură, control, reglare, cititoare pentru cod de bare, cântare electronice cu/fără printer pentru etichetare, aparate de marcat electronice fiscale;
c) Autoutilitare din categoria N1, N2, N3, cu excepţia vehiculelor de teren simbol G, conform Ordinului MLPTL 211/2003 cu modificările şi completările ulterioare, exceptând vehiculele de transport rutier de mărfuri în contul terţilor sau contra cost, solicitate de întreprinderile care efectuează transport rutier de mărfuri în numele terţilor sau contra cost.
d) Investiţiile în active necorporale referitoare la brevete de inventie, mărci de produse si servicii (francize, etichetare ecologica, licente), software pentru comerţul on-line, software-uri necesare desfăşurării activităţii pentru care se solicită finanţare;
e) Echipamente IT tehnică de calcul (tip PC, format din: unitate centrală, server, monitor, imprimantă / copiator / multifuncţională, inclusiv sisteme portabile, licenţe necesare desfăşurării activităţii, sisteme audio-video,etc.).
f) Achiziţionarea de spaţii de lucru, spaţii de producţie, inclusiv din elemente prefabricate).
g) Achiziţionarea de bunuri prevăzute la subgrupele 3.1 mobilier, 3.2 Aparatură birotică şi 3.3 sisteme de protecţie a valorilor umane şi materiale, conform H.G. nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe, cu completarile şi modificările ulterioare;
h) Realizarea unui site pentru prezentarea activităţii solicitantului şi a produselor sau serviciilor promovate, in limita maxima a 10000 lei;
i) Achiziţionarea de instalaţii/echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, precum şi sisteme care utilizează surse regenerabile de energie pentru eficientizarea activităţilor pentru care a solicitat finanţare;
j) Achiziţionarea de instalaţii de încălzire sau climatizare aferente spaţiului de lucru sau producţie;
k) Cursuri de dezvoltare a abilităţilor antreprenoriale – pentru asociatul/administratorul societăţii aplicante, curs organizat de către un organism autorizat recunoscut de educaţie antreprenorială în limita a maxim 4500 lei.
m) Consultanţă pentru întocmirea documentaţiei în vederea obţinerii finanţării în cadrul prezentului program şi implementarea proiectului (nu mai mult de 4% din valoarea eligibilă la decont a proiectului, mai puţin consultanţa.
fonduri guvernamentale

Programul START 2016

Programul pentru dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale în rândul tinerilor şi facilitarea accesului acestora la finanţare – START are ca obiectiv principal stimularea înfiinţării de noi întreprinderi mici şi mijlocii, îmbunătăţirea performanţelor economice ale celor existente, creşterea potenţialului de accesare a surselor de finanţare şi dezvoltarea aptitudinilor antreprenoriale ale întreprinzătorilor în scopul implicării acestora în structuri economice private.
Pot beneficia de prevederile Programului societăţile (microîntreprinderi, întreprinderi mici şi mijlocii) care au cel mult 2 ani de la înregistrare la Registrul Comerţului la data deschiderii aplicaţiei electronice de înscriere a planului de afaceri. Prin Program se finanţează implementarea Planurilor de Afaceri, în ordinea descrescătoare a punctajelor obţinute, în următoarele condiţii:
- Alocaţie Financiară Nerambursabilă – maxim 90% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului, dar nu mai mult de 120.000 lei/beneficiar; - Contribuţie proprie – minim 10% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului Obiectul finanţării trebuie să se încadreze în una sau mai multe din urmatoarele categorii eligibile:
a) Echipamente tehnologice, maşini, utilaje şi instalaţii de lucru-inclusiv software-ul aferent;
b) Aparate şi instalaţii de măsură, control, reglare, cititoare pentru cod de bare, cântare electronice cu/fără printer pentru etichetare, aparate de marcat electronice fiscale;
c) Autoutilitare din categoria N1, N2, N3, cu excepţia vehiculelor de teren simbol G;
d) Investiţiile în active necorporale referitoare la brevete de inventie, mărci de produse si servicii (francize, etichetare ecologica, licente), software pentru comerţul on-line, software-uri necesare desfăşurării activităţii pentru care se solicită finanţare;
e) Echipamente IT tehnică de calcul;
f) Achiziţionarea de spaţii de lucru, spaţii de producţie şi spaţii pentru prestări servicii şi comerţ (clădiri, hale de producţie, spaţii amenajate pentru activităţi de prestări servicii, producţie şi comerţ, inclusiv din elemente prefabricate);
g) Achiziţionarea de bunuri prevăzute la subgrupele 3.1 mobilier, 3.2 Aparatură birotică şi 3.3 sisteme de protecţie a valorilor umane şi materiale, conform H.G. nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe, cu completarile şi modificările ulterioare;
h) Realizarea unui site pentru prezentarea activităţii solicitantului şi a produselor sau serviciilor promovate in limita maxima a 10000 lei;
i) Achiziţionarea de instalaţii/echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, precum şi sisteme care utilizează surse regenerabile de energie pentru eficientizarea activităţilor pentru care a solicitat finanţare;
j) Achiziţionarea de instalaţii de încălzire sau climatizare aferente spaţiului de comerţ, producţie sau servicii;
k) Cursuri de dezvoltare a abilităţilor antreprenoriale – pentru asociatul/administratorul societăţii aplicante în limita a maxim 4500 lei;
l) Consultanţă pentru întocmirea documentaţiei în vederea obţinerii finanţării în cadrul prezentului program şi implementarea proiectului (nu mai mult de 4% din valoarea eligibilă la decont a proiectului, mai puţin consultanţa - această activitate poate fi efectuată înainte de semnarea Contractului de finanţare).
fonduri guvernamentale

Programul TIMM 2016

Programul pentru organizarea Târgului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii - TIMM 2016 constă în organizarea la Bucureşti a celei de-a VIII-a ediţii naţionale a Târgului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii - TIMM 2016, pe o periodă de minim 5 zile.
Acţiunile desfăşurate în cadrul Programului sunt:
  • organizarea unei expoziţii structurată pe secţiuni concomitente
  • organizarea de seminarii, mese rotunde, ateliere de lucru şi prezentări în scopul creşterii numărului întreprinzătorilor de succes şi a competenţelor antreprenoriale, îmbunătăţirii performanţelor economice şi tehnice ale IMM, stimulării întreprinderilor inovative, promovării produselor şi serviciilor româneşti, precum şi stimulării şi susţinerii internaţionalizării IMM;
  • diseminarea de materiale informative referitoare la iniţierea şi dezvoltarea afacerilor.
Din bugetul alocat desfăşurării activităţilor specifice programului se pot suporta următoarele: publicitate tv si radio, editare de broşuri, editare de materiale de promovare şi prezentare, editare/multiplicare de materiale pentru seminarii, mese rotunde, ateliere de lucru şi prezentări, închiriere spaţii, transmitere de invitaţii, onorarii traineri, cheltuieli de protocol, cheltuieli aferente deplasării şi cazării IMM româneşti şi din Uniunea Europeană, precum şi alte cheltuieli necesare organizării manifestărilor.
Se asigură participarea gratuită la târg pentru aplicanţii selectaţi în urma înscrierii în program. Astfel, vor fi suportate cheltuielile de transport pentru beneficiari şi pentru produsele acestora (după caz). Se acordă finanţare pentru transportul produselor, în cazul în care acestea necesită un transport separat şi nu pot fi transportate în acelaşi mijloc de transport cu beneficiarul. Suma maximă acordată unui beneficiar pentru transport, cumulat, nu va depaşi pentru târg 2500 lei pentru beneficiarii din România şi 5000 lei pentru beneficiarii din Uniunea Europeană. În limita acestor sume beneficiarul îşi poate deconta transportul. În cazul în care suma totală cheltuită depăşeşte plafonul maxim, diferenţa va fi suportată de către beneficiar. În cazul în care beneficiarul se deplasează cu autoturismul personal va primi contravaloarea a 7,5 litri carburant la 100 km parcurşi.
Cheltuielile privind transportul vor fi decontate în baza documentelor justificative pe care beneficiarul trebuie să le depună în ultima zi de târg sau în maxim 20 zile lucrătoare de la închiderea târgului, personal sau prin curier la OTIMMC Ploieşti.
Beneficiarii programului sunt operatorii economici: întreprinderi mici şi mijlocii respectiv societăţile comerciale, societăţile cooperative, inclusiv societăţile cooperative meşteşugăreşti mixte, persoanele fizice autorizate care desfăşoară activităţi economice în mod independent, întreprinderile individuale, întreprinderile familiale, precum şi asociaţiile profesionale sau fundaţiile, după caz.
fonduri guvernamentale

IMM Rural

Obiectivul principal al schemei de minimis îl constituie stimularea şi sprijinirea demarării şi dezvoltării structurilor economice private înfiinţate în mediul rural prin creşterea numărului de locuri de muncă şi al IMM în mediul rural, facilitarea accesului IMM-urilor înfiinţate în mediul rural la sursele de finanţare, în contextul reducerii discrepanţelor economice dintre mediul urban şi cel rural.
Prin Program se finanţează implementarea Planurilor de Afaceri, în ordinea descrescătoare a punctajelor obţinute, în următoarele condiţii:
- Alocaţie Financiară Nerambursabilă – maxim 90% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului, dar nu mai mult de 125.000 lei/beneficiar;
- Contribuţie proprie – minim 10% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului.
Obiectul finanţării trebuie să se încadreze în una sau mai multe din urmatoarele categorii eligibile:
a) Echipamente tehnologice, maşini, utilaje şi instalaţii de lucru-inclusiv software-ul aferent;
b) Aparate şi instalaţii de măsură, control, reglare, cititoare pentru cod de bare, cântare electronice cu/fără printer pentru etichetare, aparate de marcat electronice fiscale;
c) Autoutilitare din categoria N1, N2, N3, cu excepţia vehiculelor de teren simbol G;
d) Investiţiile în active necorporale referitoare la brevete de inventie, mărci de produse si servicii (francize, etichetare ecologica, licente), software pentru comerţul on-line, software-uri necesare desfăşurării activităţii pentru care se solicită finanţare;
e) Echipamente IT tehnică de calcul;
f) Achiziţionarea de spaţii de lucru, spaţii de producţie şi spaţii pentru prestări servicii şi comerţ (clădiri, hale de producţie, spaţii amenajate pentru activităţi de prestări servicii, producţie şi comerţ, inclusiv din elemente prefabricate);
g) Achiziţionarea de bunuri prevăzute la subgrupele 3.1 mobilier, 3.2 Aparatură birotică şi 3.3 sisteme de protecţie a valorilor umane şi materiale, conform H.G. nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe, cu completarile şi modificările ulterioare;
h) Realizarea unui site pentru prezentarea activităţii solicitantului şi a produselor sau serviciilor promovate in limita maxima a 10000 lei;
i) Achiziţionarea de instalaţii/echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie;
j) Achiziţionarea de instalaţii de încălzire sau climatizare;
k) Cursuri de dezvoltare a abilităţilor antreprenoriale – pentru asociatul/administratorul societăţii aplicante, curs organizat de către un organism autorizat recunoscut de educaţie antreprenorială în limita a maxim 4500 lei;
l) Consultanţă pentru întocmirea documentaţiei în vederea obţinerii finanţării în cadrul prezentului program şi implementarea proiectului (nu mai mult de 4% din valoarea eligibilă la decont a proiectului, mai puţin consultanţa - această activitate poate fi efectuată înainte de semnarea Contractului de finanţare).