Programul TIMM 2016

up
programul timm 2016
fonduri guvernamentale

Programul TIMM 2016

TIMM 2016 este un program care susține întreprinderile mici și mijlocii la nivel european, național și local.
Obiectivul Programului pentru organizarea Târgului Întreprinderilor Mici și Mijlocii - TIMM 2016, denumit în continuare Program, îl constituie promovarea spiritului antreprenorial, stimularea dezvoltării afacerilor și ocupării forței de muncă în domeniul IMM, facilitarea contactelor dintre potențialii întreprinzători/întreprinderi mici și mijlocii (IMM) și agenții economici/instituțiile publice sau private inclusiv din Uniunea Europeană, care oferă servicii pentru sectorul IMM în scopul creșterii numărului întreprinzătorilor de succes și îmbunătățirii performanțelor economice și tehnice ale IMM, stimularea și susținerea IMM inovative, promovarea produselor și serviciilor românești, stimularea și susținerea internaționalizării IMM.
Programul urmărește:
- dezvoltarea contactelor de afaceri și stabilirea unor legături parteneriale între IMM, bănci, fonduri de garantare și IMM din Uniunea Europeană;
- dezvoltarea capacității și a spiritului antreprenorial prin organizarea de ateliere de lucru în cadrul evenimentului cu experți de la Comisia Europeană;
- dezvoltarea abilităților inovative și consolidarea unui mediu economic competitiv;
- creșterea numărului de noi locuri de muncă și a beneficiilor aduse economiei naționale.
Programul este parte integrantă a Săptămânii Europene a IMM-urilor 2016. Săptămâna Europeană a IMM-urilor este o campanie de promovare a antreprenoriatului în Europa și de informare a antreprenorilor despre ajutorul de care pot beneficia la nivel european, național și local. Acest eveniment pune la dispoziția IMM-urilor o gamă largă de informații, sfaturi, ajutor și idei în scopul dezvoltării activităților acestora. Săptămâna Europeană a IMM-urilor încurajează și ajută IMM-urile să-și atingă potențialul maxim, fiind una din măsurile luate pentru implementarea legii europene pentru întreprinderi mici (Small Business Act), prima politică-cadru exhaustivă pentru IMM-uri din UE și statele sale membre.
Săptămâna Europeană a IMM-urilor urmărește să:
Informeze: să difuzeze informații în legătură cu asistența oferită de UE și autoritățile naționale întreprinderilor mici și mijlocii.
Ofere asistență: să creeze un parteneriat EU-IMM, subliniind pe de o parte faptul că Europa este mai puternică dacă există IMM-uri competitive, iar pe de altă parte faptul că UE este gata să le susțină și să le ofere consiliere.
Inspire: să motiveze IMM-urile existente să-și lărgească orizonturile și să-și dezvolte și extindă activitatea.
Împărtășească: să difuzeze idei și să împărtășească experiența în domeniul antreprenoriatului cu alți antreprenori.
Încurajeze: să încerce să convingă tinerii că antreprenoriatul este o opțiune profesională atractivă.
Vor fi suportate în procent de 100% cheltuielile cu transportul beneficiarului, și transportul produselor, dar nu mai mult de 2500 lei/beneficiar pentru transport (beneficiar și/sau produse) pentru beneficiarii din România și 5000 lei/beneficiar pentru transport (beneficiar și/sau produse) pentru beneficiarii din UE.
Pot beneficia de prevederile programului operatorii economici: întreprinderi mici și mijlocii definite conform prevederilor Legii nr.346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare sau legislației țării din care provine, care transpune în legislația națională Recomandarea CE nr. 361 din data 6 mai 2003, publicată în Jurnalul Oficial al UE nr. L124 din data de 20 mai 2003, respectiv societățile comerciale, societățile cooperative, inclusiv societățile cooperative meșteșugărești mixte, persoanele fizice autorizate care desfășoară activități economice în mod independent, întreprinderile individuale, întreprinderile familiale, precum și asociațiile profesionale sau fundațiile, după caz, care se încadrează la data solicitării în una dintre următoarele categorii:
a) sunt organizate în baza Legii nr.1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației sau în baza Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare și îndeplinesc condițiile de încadrare în categoria întreprinderilor mici și mijlocii, potrivit dispozițiilor Legii nr. 346/2004, cu modificările și completările ulterioare sau conform legislației țării din care provin;
b) sunt persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale și întreprinderi familiale (înregistrate în registrul comerțului și autorizate conform Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 44 din 16 aprilie 2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale cu modificările și completările ulterioare sau conform legislației țării din care provin);
c) sunt constituite ca asociații profesionale sau fundații sau alte forme de organizare conform legislației țării din care provin.