fonduri structurale

up
fonduri structurale

Fonduri Structurale

fonduri structurale

P.O.C.U. - Programul Operațional Capital Uman

Programul Operațional Capital Uman (POCU) continuă investițiile realizate în perioada 2007-2013, stabilește prioritățile de investiții, obiectivele și acțiunile asumate de către România în domeniul resurselor umane.
Obiectivul general al Programului Operațional Capital Uman este acela de a reduce disparităţile de dezvoltare economică şi socială dintre România şi Statele Membre ale Uniunii Europene. Strategia POCU urmărește integrarea nevoilor de dezvoltare a resurselor umane în ansamblul programelor și politicilor publice ale României, ca State Membre ale UE și are în vedere valorizarea capitalului uman, ca resursă pentru o dezvoltare sustenabilă în viitor. Programul își propune să devină un mijloc de stimulare a creșterii economice.
POCU urmărește valorificarea în mod optim a potențialului forței de muncă, ocuparea forței de muncă, accesul la locuri de muncă de calitate și crearea condițiilor pentru creșterea gradului de participare pe piața muncii. Toate acestea sunt prioritare pentru atingerea obiectivelor de incluziune, competitivitate economică și sustenabilitate.
Cu intervenţii integrate planificate în domeniul ocupării forţei de muncă, al incluziunii sociale și educaţiei, POCU va funcţiona ca un mijloc de stimulare a creşterii economice şi a coeziunii şi, de asemenea, va susţine atingerea obiectivelor stabilite în cadrul altor provocări de dezvoltare ‐ competitivitate, infrastructură, administrație şi guvernanţă ‐ contribuind la îndeplinirea obiectivelor asumate de România în contextul Strategiei Europa 2020 pentru o creştere inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii.
fonduri structurale

P.O.C. - Programul Operațional Competitivitate

Obiectivul general al POC 2014-2020 este de a susține creșterea competitivității, promovarea economiei bazate pe cunoaștere și inovare, prin investiții în:
 • Consolidarea cercetării, dezvoltării tehnologice și inovării;
 • Sporirea utilizării, calității și accesului la tehnologiile informației și comunicațiilor.
Vor primi finantare clusterele de inovare, intreprinderile nou-înființate inovatoare dar și startup-urile. Domeniile finanțate vor fi: bioeconomia, tehnologia informațiilor și a comunicațiilor, energie, mediu și schimbările climatice, eco-nano-tehnologii și materiale avansate. În același timp, Programul vizează și creșterea calității și a utilizării serviciilor publice electronice. Vor fi susținute folosirea tehnologiilor informatice și de comunicare în educație, cultură și sănătate. Programul va sprijini astfel dezvoltarea infrastructurii broadband (internet în bandă largă) în întreaga țară, creând legături esențiale între mediul rural și mediul urban.
Îmbunătățirea accesului, a utilizării și creșterea calității TIC se va realiza prin intervenții orizontale în sectorul privat și în procesele de guvernare, în special prin promovarea unei abordări a serviciilor publice electronice centrate pe evenimente din viața cetățenilor și întreprinderilor (Life Events). Totodată, sunt promovate măsuri de îmbunătățire a infrastructurii specifice TIC pentru educație, incluziune, sănătate și cultură, sunt încurajate investițiile în e-comerț și dezvoltarea inovării prin clustere/poli TIC și este finanțată dezvoltarea infrastructurii în ceea ce privește Accesul și Rețelele de Generație Viitoare (NGA/NGN), ca fiind unul dintre obiectivele cheie de performanță pentru punerea în aplicare a Agendei Digitale.
fonduri structurale

P.O.I.M. - Programul Operațional Infrastructură Mare

Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM) 2014-2020 urmărește creșterea durabilă prin promovarea unei economii bazate pe consum redus de carbon prin măsuri de eficienţă energetică şi promovare a energiei verzi, precum şi prin promovarea unor moduri de transport prietenoase cu mediul şi o utilizare mai eficientă a resurselor. POIM adresează nevoile de dezvoltare din patru sectoare: infrastructura de transport, protecţia mediului, managementul riscurilor şi adaptarea la schimbările climatice, energie şi eficienţă energetică, contribuind la Strategia Uniunii pentru o creştere inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii.
Nevoile de dezvoltare adresate prin POIM vizează următoarele caracteristici ale domeniilor finanțate:
 • Infrastructură de transport deficitară, conectivitate redusă și servicii necompetitive;
 • Infrastructură de mediu necorespunzătoare pentru asigurarea unei calități adecvate a vieții;
 • Protecție inadecvată a biodiversității și ecosistemelor;
 • Instrumente insuficiente pentru monitorizarea calităţii aerului;
 • Număr mare de situri poluate istoric cu impact negativ asupra mediului şi sănătăţii;
 • Management inadecvat al riscurilor produse de schimbările climatice;
 • Intensitate energetică crescută comparativ cu celelalte state membre UE.
fonduri structurale

P.O.A.T. - Programul Operațional Asistență Tehnică

Obiectivul general al Programului Operațional de Asistență Tehnică este de a asigura sprijinul necesar procesului de coordonare și implementare eficientă, sănătoasă, eficace și transparentă a instrumentelor structurale în România. POAT 2014‐2020 a fost proiectat ţinând cont de noua arhitectură a sistemului de coordonare, gestionare şi control al FESI, respectiv cu patru autorităţi de management în cadrul MFE (POIM, POC, POAT și PO Capital Uman) și își propune să sprijine cu asistenţă tehnică aspectele orizontale pentru toate PO finanțate din FESI, iar pentru cele trei programe finanțate din FEDR/FC aflate în directa gestionare a MFE (POIM, POC și POAT), să acorde asistență tehnică pentru aspecte specifice implementării acestora. Celelalte programe operaționale (POR cu finanţare FEDR, POCA şi PO Capital Uman finanţate din FSE, Programul Național de Dezvoltare Rurală cu finanţare FEADR şi Programul Operațional Pescuit și Afaceri Maritime finanţare FEPAM) vor continua să aibă axe proprii de asistenţă tehnică prin care se va oferi sprijinul necesar pentru pregătirea de proiecte, monitorizarea, evaluarea şi controlul, precum şi pentru activităţi de informare şi publicitate corespunzătoare în conformitate cu specificitatea fiecărui program.
POAT 2014-2020, fiind proiectat să răspundă prevederilor Regulamentului 1303/2013 stipulate la Art. 59, va oferi sprijin pentru: pregătire, gestionare, monitorizare, evaluare, informare și comunicare, colaborare în rețea, soluționare a reclamațiilor, control și audit.
fonduri structurale

P.O.R. - Programul Operațional Regional

POR 2014–2020 își propune ca obiectiv general creșterea competitivității economice și îmbunătăţirea condițiilor de viață ale comunităților locale și regionale, prin sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri, infrastructurii și serviciilor, pentru dezvoltarea durabilă a regiunilor, astfel încât acestea să își poată gestiona în mod eficient resursele și să își valorifice potențialul de inovare și de asimilare a progresului tehnologic.
Viziunea strategică privind nevoile de dezvoltare cărora trebuie să le răspundă POR 2014-2020 are la bază analiza situației economice și sociale a regiunilor României (în Strategia Naţională pentru Dezvoltare Regională 2014-2020), care a dus la identificarea principalelor probleme:
 • Cercetare-dezvoltare și inovare: transfer limitat al rezultatelor cercetării în piață și nivel scăzut de asimilare a inovării în firme.
 • IMM: sector al IMM-urilor insuficient dezvoltat, cu impact negativ asupra competitivității economiilor regionale.
 • Eficiență energetică: consumuri energetice nesustenabile și potențial de economisire ridicat în infrastructurile publice, inclusiv clădiri publice și clădiri rezidențiale.
 • Mediu: nivel de poluare ridicat în zonele urbane.
 • Dezvoltare urbană: zone urbane degradate, vacante sau neutilizate corespunzător în orașele din România.
 • Resurse de patrimoniu: resurse valoroase de patrimoniu cultural slab valorificate.
 • Turism: potențial turistic valoros, echilibrat distribuit teritorial – alternativă pentru revigorarea zonelor mai puțin dezvoltate/izolate.
 • Infrastructură rutieră: gradul scăzut de accesibilitate al anumitor zone ale ţării, care are drept consecinţă o atractivitate scăzută şi investiţii extrem de reduse.
 • Infrastructura socială și pentru educație: infrastructurile educaționale, de sănătate și de servicii sociale subdimensionate împiedică incluziunea socială și dezvoltarea capitalului uman.
 • Cadastru: nivel scăzut al înregistrărilor cadastrale, care afectează implementarea politicilor privind dezvoltarea socio-economică a comunităților locale.
 • Capacitate administrativă: nevoia întăririi capacității administrative a Autorității de Management a POR, a Organismelor de Implementare a POR și a beneficiarilor, pentru o bună implementare a POR.
fonduri structurale

P.O.C.A. - Programul Operațional Capacitate Administrativă

Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA) va promova crearea unei administrații publice moderne, capabilă să faciliteze dezvoltarea socio-economică, prin intermediul unor servicii publice competitive, investiții și reglementări de calitate, contribuind astfel la atingerea obiectivelor Strategiei Europa 2020. Pentru a putea îndeplini acest rol, administrația publică are nevoie de resurse umane competente și bine gestionate, un management eficient și transparent al utilizării resurselor, o structură instituțional-administrativă adecvată, precum și de proceduri clare, simple și predictibile de funcționare.
POCA 2014-2020 se adresează tuturor celor 8 regiuni de dezvoltare ale României. În cadrul Programului vor putea obține finanțare următoarele tipuri de beneficiari: autorități și instituții publice centrale, autorități administrative autonome, ONG-uri, parteneri sociali, instituțiile de învățământ superior acreditate și de cercetare, Academia Română, autorități și instituții publice locale de la nivelul județelor și municipiilor, autorități și instituții publice locale beneficiare ITI, instituțiile din sistemul judiciar.
Bugetul POCA 2014-2020 este structurat pe 3 axe prioritare, după cum urmează:
 • Administrație publică și sistem judiciar eficiente, cu o alocare financiară de 326,38 de milioane de euro (59%);
 • Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente, cu o alocare financiară de 187,69 de milioane de euro FSE (33,93%);
 • Asistență tehnică, cu o alocare financiară de 39,11 de milioane de euro (7,07%).
fonduri structurale

P.N.D.R. - Programul Național de Dezvoltare Rurală

Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 (PNDR) este un program prin care se acordă fonduri nerambursabile de la Uniunea Europeană şi Guvernul României pentru dezvoltarea economică și socială a spaţiului rural din România. Investitorii au oportunităţi noi financiare pentru proiecte de investiţii în dezvoltarea zonei rurale și a agriculturii.
Prin acest program societăţile private, autorităţile publice locale și fermierii au la dispoziţie aproximativ 8 miliarde de euro, fonduri nerambursabile pentru investiţii la standarde europene, rentabile şi eficiente.
Prioritățile principale de dezvoltare rurală pentru perioada 2014-2020 sunt:
 • Creșterea și modernizarea viabilității exploatațiilor agricole prin consolidare, deschiderea către procesare și piață a produselor agricole;
 • Încurajarea întineririi generațiilor de agricultori prin sprijinirea instalării tinerilor fermieri;
  Dezvoltarea infrastructurii rurale de bază pentru atragerea investițiilor în zonele rurale şi crearea de noi locuri de muncă în spațiul rural;
 • Diversificarea economiei rurale prin promovarea dezvoltării și creării IMM-urilor în sectoarele neagricole din mediul rural;
 • Promovarea sectorului pomicol, prin intermediul unui subprogram dedicat;
 • Încurajarea dezvoltării locale care sunt plasate în responsabilitatea comunității prin intermediul abordării LEADER. Competența transversală a LEADER îmbunătățește calitatea vieții, diversificarea economiei rurale, competitivitatea, precum și combaterea sărăciei și excluderii sociale.
Instituția care asigură implementarea tehnică și financiară a PNDR 2014 - 2020 este Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR).
fonduri structurale

Programe de Cooperare Teritorială

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice (MDRAP) gestionează în perioada de programare 2014-2020, în calitate de autoritate de management sau de autoritate naţională, 12 programe de cooperare teritorială europeană la care participă şi România, programe care se deruleaza atât la graniţele interne, cât şi la graniţele externe ale Uniunii Europene.
Programe pentru care MDRAP este Autoritate de Management (AM)
 • 1. Programul Interreg V-A România – Bulgaria 2014-2020;
 • 2. Programul operaţional comun România - Republica Moldova 2014 - 2020;
 • 3. Programul operaţional comun România - Ucraina 2014 - 2020;
 • 4. Programul IPA de cooperare transfrontalieră România - Republica Serbia 2014 - 2020;
 • 5. Programul Interreg V-A România - Ungaria 2014 - 2020;
 • 6. Programul operaţional comun "Bazinul Mării Negre" 2014 - 2020;
Programe pentru care MDRAP este Autoritate Naţională (AN)
 • 1. Programul Ungaria - Slovacia - România - Ucraina 2014 - 2020;
 • 2. Programul de cooperare interregională INTERREG EUROPE;
 • 3. Programul operaţional URBACT III;
 • 4. Programul de cooperare INTERACT III 2014 - 2020;
 • 5. Programul transnaţional "Dunărea" 2014 - 2020;
 • 6. Programul de cooperare ESPON 2020;
Alte programe
 • Europa Centrala 2020