SubMăsura 6.4 - Investiţii în crearea şi dezvoltarea de activităţi neagricole

up
submasura 6.4

SubMăsura 6.4 - Investiţii în crearea şi dezvoltarea de activităţi neagricole

fonduri structurale

SubMăsura 6.4 - Investiţii în crearea şi dezvoltarea de activităţi neagricole

Submăsura 6.4 - Sprijin pentru investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole are ca scop:
 • Stimularea mediului de afaceri din mediul rural;
 • Creșterea numărului de activități neagricole desfășurate în zonele rurale;
 • Dezvoltarea activităților neagricole existente;
 • Crearea de locuri de muncă;
 • Creșterea veniturilor populației rurale;
 • Reducerea diferențelor dintre mediul rural și urban.
 • Diversificarea activităților economice ale fermierilor sau membrilor gospodăriilor agricole prin practicarea de activități neagricole în vederea creșterii veniturilor și creării de alternative ocupaționale.
Domeniile de diversificare acoperite:
 • Activități de producție (ex: fabricarea produselor textile, îmbrăcăminte, articole de marochinărie, articole de hârtie și carton; fabricarea produselor chimice, farmaceutice; activități de prelucrare a produselor lemnoase; industrie metalurgică, fabricare construcții metalice, mașini, utilaje și echipamente; fabricare produse electrice, electronice, etc.);
 • Activități meșteșugărești (ex: activități de artizanat și alte activități tradiționale non-agricole (ex: olărit, brodat, prelucrarea manuală a fierului, lânii, lemnului, pielii etc.);
 • Activități turistice (ex: servicii agroturistice de cazare, servicii turistice de agrement și alimentație publică);
 • Furnizarea de servicii inclusiv construcții, reconstrucții și/sau modernizarea spațiilor și zonelor aferente desfășurării activităților (ex: medicale, sociale, sanitar-veterinare; reparații mașini, unelte, obiecte casnice; consultanță, contabilitate, juridice, audit; servicii în tehnologia informației și servicii informatice; servicii tehnice, administrative, etc.);
 • Fabricarea de peleți și brichete din biomasă.
Solicitanţii eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat prin această submăsură sunt:
 • micro-întreprinderi şi întreprinderi neagricole mici existente şi nou înfiinţate (start-ups) din spaţiul rural
 • fermieri sau membrii unor gospodării agricole care îşi diversifică activitatea de bază agricolă prin dezvoltarea unei activităţi neagricole în zona rurală în cadrul întreprinderii deja existente, încadrabile în micro-întreprinderi şi întreprinderi mici, cu excepţia persoanelor fizice neautorizate.
ATENȚIE! Micro-întreprinderile și întreprinderile mici, atât cele existente cât și cele nou înfiinţate (start-ups) trebuie să fie înregistrate şi să-şi desfăşoare activitatea propusă prin proiect în spaţiul rural (atât sediul social, cât și punctul de lucru trebuie să fie amplasate în mediul rural).
Pentru a putea primi sprijin în cadrul submăsurii 6.4, solicitantul sprijinului trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
 • să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili
 • investiția trebuie să se încadreze în cel puțin unul din tipurile de sprijin prevăzute prin submăsură
 • să își desfășoare activitatea aferentă investiției finanțate în spațiul rural
 • să demonstreze capacitatea de a asigura co-finanțarea investiției
 • viabilitatea economică a investiției trebuie să fie demonstrată pe baza prezentării unei documentații tehnico-economice
 • întreprinderea nu trebuie să fie în dificultate în conformitate cu Liniile directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea și restructurarea întreprinderilor în dificultate
 • investiția va fi precedată de o evaluare a impactului preconizat asupra mediului și dacă aceasta poate avea efecte negative asupra mediului.
Tipuri de operațiuni și cheltuieli eligibile
 • Investiții pentru producerea și comercializarea produselor neagricole: fabricarea produselor textile, îmbrăcăminte, articole de marochinărie, articole de hârtie și carton; fabricarea produselor chimice, farmaceutice; activități de prelucrare a produselor lemnoase;
 • Industrie metalurgică, fabricare de construcții metalice, mașini, utilaje și echipamente; fabricare produse electrice, electronice;
 • Investiții pentru activități meșteșugărești (activități de artizanat și alte activități tradiționale neagricole – olărit, brodat, prelucrare manuală a fierului, lânii, lemnului, pielii, etc);
 • Investiții legate de furnizarea de servicii: servicii medicale, sociale, sanitar-veterinare; servicii de reparații mașini, unelte, obiecte casnice; servicii de consultanță, contabilitate, audit; activități de servicii în tehnologia informației și servicii informatice; servicii tehnice, administrative, etc.
 • Investiții pentru infrastructura în unitățile de primire turistică tip agro-turistice, proiecte de activități de agrement.
 • Investiții pentru producția de combustibil din biomasă (ex: fabricare de peleți și brichete) în vederea comercializării.

Costuri eligibile:
 • construcţia, extinderea şi/sau modernizarea şi dotarea clădirilor
 • achiziţionarea şi costurile de instalare, inclusiv în leasing de utilaje, instalaţii şi echipamente noi
 • investiții intangibile: achiziționarea sau dezvoltarea de software și achiziționarea de brevete, licențe, drepturi de autor, mărci.
Tipuri de activități și cheltuieli neeligibile
 • Prestarea de servicii agricole, achiziționarea de utilaje și echipamente agricole aferente acestei activități, în conformitate cu Clasificarea Activităților din Economia Națională;
 • Procesarea și comercializarea produselor prevăzute în Anexa I din Tratat;
 • Producția de electricitate din biomasă ca și activitate economică;
 • Cheltuielile cu achiziţionarea de bunuri și echipamente ”second hand”;
 • Cheltuieli efectuate înainte de semnarea contractului de finanțare a proiectului cu excepţia costurilor generale care pot fi realizate înainte de depunerea cererii de finanțare;
 • Cheltuieli cu achiziția mijloacelor de transport pentru uz personal și pentru transport persoane;
 • Cheltuieli cu investițiile ce fac obiectul dublei finanțări care vizează aceleași costuri eligibile;
 • Cheltuieli cu: dobânzi debitoare, achiziţionarea de terenuri construite și neconstruite, taxa pe valoarea adăugată, costuri legate de contractele de leasing, cum ar fi marja locatorului, costurile de refinanțare a dobânzilor, cheltuielile generale și cheltuielile de asigurare și cheltuieli care fac obiectul finanțării altor programe europene/naționale.

Valoarea sprijinului nerambursabil Sprijinul public nerambursabil se acordă pentru o perioadă de maxim trei ani și nu va depăşi 200.000 euro/beneficiar (întreprindere unică) pe 3 ani fiscali. Valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate unei întreprinderi unice care efectuează transport de mărfuri în contul terților sau contra cost nu depășește suma de 100 000 euro pe durata a trei exerciții financiare. Aceste ajutoare de minimis nu pot fi utilizate pentru achiziționarea de vehicule pentru transportul rutier de mărfuri.
Intensitatea sprijinului public nerambursabil este de 70%. Intensitatea sprijinului public nerambursabil se poate majora până la 90% în următoarele cazuri:
 • pentru solicitanţii care desfăşoară activităţi de producţie, servicii medicale, sanitar-veterinare şi agroturism;
 • pentru fermierii care își diversifică activitatea de bază agricolă prin dezvoltarea unor activităţi neagricole.

Criterii de eligibilitate ale proiectului
 • Principiul diversificării activității agricole a fermelor existente către activități neagricole;
 • Principiul prioritizării sectoarelor cu potențial de creștere (textile și pielărie, industrii creative și culturale – inclusiv meșteșuguri, Activități de servicii în tehnologia informației, agroturism, servicii pentru populația din spațiul rural);
 • Principiul stimulării activităților turistice în sensul prioritizării activităților agroturistice desfășurate în zonele cu potențial turistic ridicat/ destinații ecoturistice/ zonele cu arii naturale protejate;
 • Principiul derulării activităților anterioare ca activitate generală de management a firmei, pentru o mai bună gestionare a activității economice.

Măsura 4 - Investiţii în active fizice
 • SubMăsura 4.1 - Investiții in exploataţii agricole
  • - SubMăsura 4.1a - Investiţii în exploataţiile pomicole
 • SubMăsura 4.2 - Investiţii pentru procesarea/ marketingul produselor agricole
  • - SubMăsura 4.2a - Investiţii în procesarea/ marketingul produselor din sectorul pomicol
 • SubMăsura 4.3 - Investiţii pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole şi silvice
  • - Submăsura 4.3.I - Investiții pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole şi silvice - Componenta infrastructura de IRIGAȚII
  • - Submăsura 4.3.A - Investiții pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole şi silvice - Infrastructura de acces AGRICOLĂ
  • - Submăsura 4.3.A - Investiții pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole şi silvice - Infrastructura de acces SILVICĂ
Măsura 6 - Dezvoltarea exploataţiilor şi a întreprinderilor
Măsura 7 - Servicii de bază şi reînnoirea satelor în zonele rurale
 • SubMăsura 7.2 - Investiţii în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică
 • SubMăsura 7.6 - Investiţii asociate cu protejarea patrimoniului cultural

Măsura 8 - Investiții în dezvoltarea zonelor forestiere și ameliorarea viabilității pădurilor
 • SubMăsura 8.1 - Împădurirea și crearea de suprafețe împădurite

Măsura 9 - Sprijin pentru înființarea grupurilor de producători în sectorul agricol
 • SubMăsura 9a - Înfiinţarea grupurilor de producători în sectorul pomicol