POAT - Programul Operational Asistenta Tehnica

up
poat

POAT - Programul Operational Asistenta Tehnica

fonduri structurale

POAT - Programul Operational Asistentă Tehnică

Programul Operațional Asistență Tehnică (POAT) 2014‐2020 are drept scop asigurarea unui proces de implementare eficientă şi eficace a FESI în România în conformitate cu principiile şi regulile de parteneriat, programare, evaluare, comunicare, management, inclusiv management financiar, monitorizare şi control, pe baza responsabilităţilor împărţite între Statele Membre şi Comisia Europeană (CE).
Ținând cont de noua arhitectură a sistemului de coordonare, gestionare și control al FESI, POAT 2014‐2020 este proiectat cu patru autorităţi de management în cadrul MFE (POIM, POC, POAT și PO Capital Uman) și își propune să sprijine cu asistență tehnică aspectele orizontale pentru toate PO finanțate din FESI, iar pentru cele trei programe finanțate din FEDR/FC aflate în directa gestionare a MFE (POIM, POC și POAT), să acorde asistenţă tehnică pentru aspecte specifice implementării acestora. Celelalte programe operaționale (POR cu finanțare FEDR, POCA și PO Capital Uman finanțate din FSE, Programul Național de Dezvoltare Rurală cu finanțare FEADR și Programul Operațional Pescuit și Afaceri Maritime finanțare FEPAM) vor continua să aibă axe proprii de asistență tehnică prin care se va oferi sprijinul necesar pentru pregătirea de proiecte, monitorizarea, evaluarea și controlul, precum și pentru activități de informare și publicitate corespunzătoare în conformitate cu specificitatea fiecărui program.
Conform prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 stipulate la articolul 59, POAT 2014‐2020 va oferi sprijin pentru: pregătire, gestionare, monitorizare, evaluare, informare și comunicare, colaborare în rețea, soluționare a reclamațiilor, control și audit. Analiza nevoilor pentru programarea asistenței tehnice 2014‐2020, a condus la identificarea a trei arii majore ale nevoilor de sprijin, după cum urmează:
1. Capacitatea administrativă a beneficiarilor în vederea pregătirii și implementării proiectelor finanțate din FESI și informarea și comunicarea referitoare la FESI şi cultura partenerială în gestionarea și implementarea FESI.
2. Capacitatea administrativă și asigurarea instrumentelor necesare pentru coordonarea, managementul și controlul FESI, inclusiv prin asigurarea funcției de evaluare și a funcționării SMIS.
3. Resursele umane implicate în coordonare, gestionare și control pentru proiectele finanțate FESI – inclusiv formarea personalului din aceste structuri.
În acest context, strategia POAT 2014‐2020 își propune ca obiectiv general asigurarea capacității și a instrumentelor necesare pentru coordonarea, gestionarea și controlul intervențiilor finanțate din FESI, precum și pentru o implementare eficientă a POAT, POIM și POC. Acest obiectiv se realizează prin intermediul a trei axe prioritare:
Axa prioritară 1: ”Întărirea capacității beneficiarilor de a pregăti și implementa proiecte finanțate din FESI și diseminarea informațiilor privind aceste fonduri”, cu un buget FEDR de 66,6 mil. euro, cu următoarele obiective specifice:
- Obiectivul specific 1.1. Întărirea capacității beneficiarilor de proiecte finanțate din FESI de a pregăti şi implementa proiecte.
- Obiectivul specific 1.2. Asigurarea transparenței și credibilității FESI și a rolului Politicii de Coeziune a UE.
Axa prioritară 2: ”Sprijin pentru coordonarea, gestionarea şi controlul FESI”, cu un buget FEDR de 54,5 mil. euro, și cu următoarele obiective specifice:
- Obiectivul specific 2.1. Îmbunătățirea cadrului de reglementare, strategic şi procedural pentru coordonarea și implementarea FESI.
- Obiectivul specific 2.2. Dezvoltarea și menținerea unui sistem informatic funcțional și eficient pentru FSC, precum și întărirea capacității utilizatorilor săi.
Axa prioritară 3: ”Creșterea eficienței și eficacității resurselor umane implicate în sistemul de coordonare, gestionare şi control al FESI în România”, cu un buget FEDR de 91,7 mil. euro și cu următorul obiectiv specific:
- Obiectivul specific 3.1. Dezvoltarea unei politici îmbunătățite a managementului resurselor umane care să asigure stabilitatea, calificarea și motivarea adecvată a personalului care lucrează în cadrul sistemului de coordonare, gestionare și control al FESI.
Cine poate solicita finanțare de la POAT?
Dat fiind natura acțiunilor prevăzute, la nivelul de coordonare și control al tuturor FESI, lista de beneficiari de finanţare POAT este alcătuită în principal din structurile responsabile de coordonarea și controlul FESI, respectiv MFE, Autoritatea de Audit, Autoritatea de Certificare și Plată, Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achizițiilor Publice, Unitatea pentru Coordonarea și Verificarea Achizițiilor Publice din cadrul Ministerului Finanțelor Publice și Compartimente de Verificare a Achizițiilor Publice de la nivel regional, Departamentul pentru Lupta Antifraudă, iar la nivelul de gestionare al FESI aceasta este formată din Autoritățile de management și Organismele intermediare pentru POIM, POC și POAT.
Rezultatele pe care România le va obţine prin implementarea POAT 2014‐2020 pot fi rezumate, după cum urmează:
- Eficacitate sporită în pregătirea și implementarea proiectelor.
- Nivel ridicat de conștientizare cu privire la proiecte co‐finanțate de UE.
- Cadrul de reglementare, strategic şi procedural îmbunătățit pentru coordonarea și implementarea FESI.
- Sistem informatic integrat funcțional, care generează date corecte și în timp util, pentru realizarea unui management corect şi eficient al programelor operaţionale finanțate din FSC.
- Personal motivat, responsabilizat, stabil și înalt calificat în sistemul de coordonare, gestionare şi control al FESI.