POC - Programul Operational Competitivitate

up
poc

POC - Programul Operational Competitivitate

fonduri structurale

POC - Programul Operational Competitivitate

Programul Operațional Competitivitate (POC) 2014-2020 susține investiții menite să răspundă nevoilor și provocărilor legate de nivelul redus al competitivității economice, în special în ceea ce privește (a) sprijinul insuficient pentru cercetare, dezvoltare și inovare (CDI) și (b) infrastructura subdezvoltată de TIC și implicit servicii slab dezvoltate, poziționându-se astfel ca un factor generator de intervenții orizontale în economie și societate, de natură să antreneze creștere și sustenabilitate.
Investițiile dedicate consolidării cercetării, dezvoltării tehnologice și a inovării ale PO Competitivitate le continuă pe cele începute în perioada 2007-2013, ale căror rezultate deja încep să devină vizibile, dar sunt mai mult orientate către implicarea sectorului privat în activități de CDI, stimularea parteneriatelor între sistemul public de cercetare și actorii privați, orientarea către piață și transferul tehnologic și o mai mare expunere a cercetării românești pe plan internațional.
Îmbunătățirea accesului, a utilizării și creșterea calității TIC se va realiza prin intervenții orizontale în sectorul privat și în procesele de guvernare, în special prin promovarea unei abordări a serviciilor publice electronice centrate pe evenimente din viața cetățenilor și întreprinderilor (Life Events). Totodată, sunt promovate măsuri de îmbunătățire a infrastructurii specifice TIC pentru educație, incluziune, sănătate și cultură, sunt încurajate investițiile în e-comerț și dezvoltarea inovării prin clustere/poli TIC și este finanțată dezvoltarea infrastructurii în ceea ce privește Accesul și Rețelele de Generație Viitoare (NGA/NGN), ca fiind unul dintre obiectivele cheie de performanță pentru punerea în aplicare a Agendei Digitale.
Unul dintre obiectivele Strategiei Europa 2020 îl constituie atingerea unui nivel de 3% din PIB-ul UE pentru cheltuielile destinate cercetării și dezvoltării. România și-a asumat o țintă de 2% din PIB pentru finanțarea CDI (1% din PIB cheltuieli publice și 1% din PIB cheltuieli din surse private). Având în vedere că în anul 2011, România a investit în CDI doar 0,48% din PIB, 80% din investiții fiind realizate de către sectorul public (conform RO 3 RO SNCDI), atingerea țintei de 2% constituie un obiectiv ambițios. Există totuși premisele necesare atingerii acestei ținte printr-un mix de măsuri și politici care, pe de o parte să prioritizeze și să concentreze resursele publice, iar pe de altă parte să încurajeze investițiile private în cercetare și dezvoltare tehnologică.
Direcțiile principale de investiții în CDI avute în vedere prin POC se referă la creșterea cercetării CDI private, cu scopul de a stimula inovarea la nivelul operatorilor economici, sprijinirea infrastructurilor de CD și a capacității de a dezvolta centre de excelență, bazate pe clustere de competitivitate existente sau viitoare și conectate cu centre de CDI în cadrul unor poli de creștere, precum şi promovarea unui mediu favorabil inovării în mediul de afaceri, prin dezvoltarea de produse și servicii, transfer tehnologic, crearea de rețele și clustere. În acest context, Axa 1 - CDI din POC va sprijini în special prioritățile de specializare inteligentă, precum și prioritățile cu relevanță publică, mai ales în ceea ce privește apropierea sectorului public de piață, corelându-se astfel cu intervențiile finanțate la nivel național, mai ale prin Planul Național de CDI.
Următoarele domenii de specializare inteligentă au fost identificate în cadrul Strategiei Naționale de Cercetare Inovare 2014-2020 și vor fi susținute prin POC:
- bioeconomie;
- tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor, spaţiu și securitate;
- energie, mediu și schimbări climatice;
- eco-nano-tehnologii și materiale avansate.
POC va sprijini, de asemenea, CDI pentru Sănătate, un sector de interes național pentru România. În corelare cu prevederile Strategiei Naționale de Sănătate 2014-2020 (SNS), în vedere dezvoltarea de poli de excelență/structuri instituționale competitive pe piața cercetării din domeniu, integrarea componentelor de cercetare-inovare în lanţul valoric şi stimularea iniţiativelor private în domeniul cercetării care să răspundă creșterii accesului la serviciile de sănătate.
Așa cum este stabilit în Strategia Națională Agenda Digitală pentru România (SNADR), investițiile în TIC trebuie să contribuie la îndeplinirea obiectivelor generale care asigură competitivitatea economică și îmbunătățirea nivelului de trai pentru cetățeni. POC vizează patru domenii principale pentru dezvoltarea TIC:
 • e-guvernare, interoperabilitate, securitate informatică, cloud computing și social media;
 • TIC în educație, incluziune, sănătate și cultură;
 • e-Comerţ, inovare în TIC;
 • Infrastructura de bandă largă și servicii digitale.
În vederea atingerii obiectivelor propuse, în cadrul POC au fost stabilite 2 Axe Prioritare:
- Axa Prioritară 1 - Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul competitivităţii economice și dezvoltării afacerilor
Priorități de Investiții
1.1. Promovarea investițiilor în C&I, dezvoltarea de legături și sinergii între întreprinderi, centrele de cercetare și dezvoltare și învățământul superior, în special promovarea investițiilor în dezvoltarea de produse și de servicii, transferul de tehnologii, inovarea socială, ecoinovarea și aplicațiile de servicii publice, stimularea cererii, crearea de rețele și de grupuri și inovarea deschisă prin specializarea inteligentă, precum și sprijinirea activităților de cercetare tehnologică și aplicată, liniilor pilot, acțiunilor de validare precoce a produselor, capacităților de producție avansate și de primă producție, în special în domeniul tehnologiilor generice esențiale și difuzării tehnologiilor de uz general.
 • Acțiunea 1.1.1: Mari infrastructuri de CD
 • Acțiunea 1.1.2: Dezvoltarea unor reţele de centre CD, coordonate la nivel naţional şi racordate la reţele europene şi internaţionale de profil și asigurarea accesului cercetătorilor la publicații științifice și baze dedate europene și internationale
 • Acțiune 1.1.3: Crearea de sinergii cu acţiunile de CDI ale programului-cadru ORIZONT 2020 al Uniunii Europene şi alte programe CDI internaționale
 • Acțiune 1.1.4: Atragerea de personal cu competențe avansate din străinătate pentru consolidarea capacității CD
1.2. Îmbunătățirea infrastructurilor de cercetare și inovare (C&I) și a capacităților pentru a dezvolta excelența în materie de C&I și promovarea centrelor de competență, în special a celor de interes european, prin conectarea acestora cu structuri existente sau emergente de clusterizare care urmăresc inovarea și dezvoltarea economică, într-un mod care răspunde nevoilor de dezvoltare în care sunt interesate comunitățile în care acestea se dezvoltă
 • Acțiunea 1.2.1: Stimularea cererii întreprinderilor pentru inovare prin proiecte de CDI derulate de întreprinderi individual sau în parteneriat cu institutele de CD și universități, în scopul inovării de procese și de produse în sectoarele economice care prezintă potențial de creștere
 • Acțiune 1.2.2: Instrumente de creditare și măsuri de capital de risc în favoarea IMM-urilor inovative și a organizațiilor de cercetare care răspund cererilor de piață
 • Acțiune 1.2.3: Parteneriate pentru transfer de cunoştinţe (Knowledge Transfer Partnerships)

- Axa Prioritară 2 - Tehnologia Informației si Comunicațiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă
Priorități de Investiții
2.1. Extinderea conexiunii în bandă largă și difuzarea rețelelor de mare viteză, precum și sprijinirea adoptării tehnologiilor emergente și a rețelelor pentru economia digitală; incluziune digitală, cultură online și e-sănătate
 • Acțiunea 2.1.1: Îmbunătățirea infrastructurii în bandă largă și a accesului la internet
2.2. Dezvoltarea produselor și serviciilor TIC, a comerțului electronic și a cererii de TIC;
 • Acțiunea 2.2.1: Sprijinirea creșterii valorii adăugate generate de sectorul TIC și a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere
 • Acțiunea 2.2.2: Sprijinirea utilizării TIC pentru dezvoltarea afacerilor, în special a cadrului de derulare a comerțului electronic
2.3. Consolidarea aplicațiilor TIC pentru guvernare electronică, e-learning
 • Acțiunea 2.3.1: Consolidarea și asigurarea interoperabilității sistemelor informatice dedicate serviciilor de e-guvernare tip 2.0 centrate pe evenimente din viața cetățenilor și întreprinderilor, dezvoltarea cloud computing guvernamental și a comunicării media sociale, a Open Data şi Big Data
 • Acțiunea 2.3.2: Asigurarea securității cibernetice a sistemelor OS 2.4 TIC și a rețelelor informatice
 • Acțiunea 2.3.3: Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație, e-incluziune, e-sănătate și e-cultură