POCU - Programul Operational Capital Uman

up
pocu

POCU - Programul Operational Capital Uman

fonduri structurale

POCU - Programul Operational Capital Uman

Programul Operațional Capital Uman contribuie la reducerea disparităților de dezvoltare economică și socială din Statele Membre ale Uniunii Europene și România. Strategia POCU urmărește integrarea nevoilor de dezvoltare a resurselor umane în ansamblul programelor și politicilor publice ale României, ca SM al UE și are în vedere valorizarea capitalului uman, ca resursă pentru o dezvoltare sustenabilă în viitor.
Cu intervenţii integrate planificate în domeniul ocupării forţei de muncă, al incluziunii sociale și educaţiei, POCU va funcţiona ca un mijloc de stimulare a creşterii economice şi a coeziunii şi, de asemenea, va susţine atingerea obiectivelor stabilite în cadrul altor provocări de dezvoltare ‐ competitivitate, infrastructură, administrație şi guvernanţă - contribuind la îndeplinirea obiectivelor asumate de România în contextul Strategiei Europa 2020 pentru o creştere inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii.
Factorii cheie pentru promovarea unei creșteri economice competitive și pentru stimularea activității economice în zonele mai puțin dezvoltate îi reprezintă:
- asigurarea disponibilității unei forțe de muncă „gata de lucru” care să răspundă nevoilor în creștere ale mediului de afaceri.
- disponibilitatea competențelor și a expertizei, în corelare cu nevoile pieței muncii.
- incluziunea socială şi combaterea sărăciei.
POCU va acționa în corelare cu celelalte programe operaționale, în special PO Regional și Programul Național de Dezvoltare Rurală, în principal având în vedere investițiile în domeniul infrastructurii de educație și formare profesională, în mediul urban și rural. În vederea atingerii obiectivelor propuse, în cadrul POCU au fost stabilite 7 Axe Prioritare, cărora le corespund 13 priorități de investiții, după cum urmează:
- Axa Prioritară 1 - Inițiativa locuri de muncă pentru tineri
- Prioritatea de investiţii (ii) - integrarea durabilă pe piața forței de muncă a tinerilor, în special a celor care nu au un loc de muncă, care nu urmează studii sau cursuri de formare, inclusiv a tinerilor care se confruntă cu riscul excluziunii sociale și a tinerilor din comunitățile marginalizate, inclusiv prin implementarea garanției pentru tineri
- Axa Prioritară 2 - Îmbunătățirea situației tinerilor din categoria NEETs
- Prioritatea de investiţii (ii) - integrarea durabilă pe piața forței de muncă a tinerilor, în special a celor care nu au un loc de muncă, care nu urmează studii sau cursuri de formare, inclusiv a tinerilor care se confruntă cu riscul excluziunii sociale și a tinerilor din comunitățile marginalizate, inclusiv prin implementarea garanției pentru tineri
- Axa Prioritară 3 - Locuri de muncă pentru toți
- Prioritatea de investiţii (i) - acces la locuri de muncă pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă și pentru persoanele inactive, inclusiv pentru șomerii de lungă durată și pentru persoanele cu șanse mici de angajare, inclusiv prin inițiative locale de angajare și sprijin pentru mobilitatea forței de muncă
- Prioritatea de investiţii (iii) - activități independente, antreprenoriat și înființare de întreprinderi, inclusiv a unor microîntreprinderi și a unor întreprinderi mici și mijlocii inovatoare
- Prioritate de investiții (v) - adaptarea la schimbare a lucrătorilor, a întreprinderilor și a antreprenorilor
- Prioritatea de investiţii (vii) - modernizarea instituțiilor pieței forțelor de muncă, precum serviciile publice și private de ocupare a forței de muncă și îmbunătățind satisfacerea nevoilor pieței forțelor de muncă, prin măsuri de stimulare a mobilității transnaționale a lucrătorilor și prin programe de mobilitate și printr-o mai bună cooperare între instituții și părțile interesate relevante
- Prioritatea de investiţii (iii) - creșterea accesului egal la învățarea pe tot parcursul vieții pentru toate grupele de vârstă în cadre formale, nonformale și informale, actualizarea cunoștințelor, a competențelor și a aptitudinilor forței de muncă și promovarea unor parcursuri de învățare flexibile, inclusiv prin orientarea profesională și validarea competențelor dobândite
- Axa Prioritară 4 - Incluziunea socială și combaterea sărăciei
- Prioritatea de investiții (ii) - Integrarea socio-economică a comunităților marginalizate, cum ar fi romii
- Prioritate de investiţii (v) - Promovarea antreprenoriatului social și a integrării profesionale în întreprinderile sociale și promovarea economiei sociale și solidare pentru a facilita accesul la locuri de muncă
- Prioritatea de investiţii (iv) - creșterea accesului la servicii accesibile, durabile și de înaltă calitate, inclusiv asistență medicală și servicii sociale de interes general
- Axa Prioritară 5 - Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității (DLRC)
- Prioritatea de investiții (vi) - Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității
- Axa Prioritară 6 - Educație și competențe
- Prioritatea de investiţii (i) - reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului egal la învățământul preșcolar, primar și secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învățare formale, nonformale și informale pentru reintegrarea în educație și formare
- Prioritatea de investiţii (ii) - integrarea durabilă pe piața forței de muncă a tinerilor, în special a celor care nu au un loc de muncă, care nu urmează studii sau cursuri de formare, inclusiv a tinerilor care se confruntă cu riscul excluziunii sociale și a tinerilor din comunitățile marginalizate, inclusiv prin implementarea garanției pentru tineri
- Prioritatea de investiţii (ii) - îmbunătățirea calității și a eficienței învățământului terțiar și a celui echivalent și a accesului la acestea, în vederea creșterii participării și a nivelului de educație, în special pentru grupurile defavorizate
- Prioritatea de investiţii (iii) - creșterea accesului egal la învățarea pe tot parcursul vieții pentru toate grupele de vârstă în cadre formale, nonformale și informale, actualizarea cunoștințelor, a competențelor și a aptitudinilor forței de muncă și promovarea unor parcursuri de învățare flexibile, inclusiv prin orientarea profesională și validarea competențelor dobândite
- Prioritate de investiții (iv) - sporirea relevanței pe piața forțelor de muncă a educației și a sistemelor de formare, facilitarea tranziției de la educație la piața forțelor de muncă și consolidarea formării și a sistemelor de formare profesională, precum și a calității lor, inclusiv prin mecanisme de anticipare a competențelor, adaptarea programelor de învățământ și instituirea și dezvoltarea unor sisteme de învățare la locul de muncă, inclusiv a unor sisteme de învățare duală și programe de ucenicie
- Axa Prioritară 7 - Asistență Tehnică
Axa de asistență tehnică din cadrul POCU va acoperi nevoile de finanțare pentru implementarea în bune condiții a Programului Operațional Capital Uman, prin acoperirea cheltuielilor cu personalul, în vederea asigurării unui cadru coerent și unitar de funcționare a instituțiilor responsabile cu gestionarea Fondului Social European în perioada 2014-2020.