P.O.R. - Axa prioritară 2

up
axa prioritara 2 por

P.O.R. - Axa prioritară 2

fonduri structurale

Axa prioritară 2: Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii

Prioritatea de investiții 2.1 – Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri.
Apelul de proiecte 2.1.A/2015 - Microîntreprinderi


Prioritatea de investiții 2.1. ”Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri” are ca obiectiv consolidarea poziției pe piață a IMM-urilor în domenii competitive identificate în Strategia Națională de Competitivitate şi Planurile de Dezvoltare Regională. Ea este dedicată sprijinirii dezvoltării microîntreprinderilor, pe de o parte și a structurilor suport de incubare a afacerilor, pe de altă parte.
Investițiile eligibile pentru co-finanțare prin acest program includ:
- Construirea, modernizarea, extinderea spațiului de producție/ prestare servicii.
- Dotarea cu active corporale, necorporale.
Valoare eligibilă a proiectului trebuie să fie cuprinsă între 25.000 și 200.000 euro. Rata de schimb RON/EUR utilizată în cadrul acestui apel de proiecte este 4,43 RON/EUR. Contribuția programului la finanțarea unei investiții este de maximum 100% din valoarea eligibilă a investiției.Cuantumul finanțării nerambursabile solicitate nu poate depăși plafonul de minimis.
Eligibilitatea solicitantului:
1) Solicitantul este societate comercială sau societate cooperativă care se încadrează în categoria microîntreprinderilor.
2) Domeniul de activitate în care se realizează investiţia să se regăsească în Anexa 2 la Ghidul solicitantului.
3) Investiția propusă prin proiect trebuie să vizeze o singură clasă CAEN.
4) Solicitantul a desfăşurat activitate pe o perioadă corespunzătoare cel puţin unui an fiscal integral, a avut cel puțin un angajat cu normă întreagă pe perioada acestui an fiscal și are cel puțin un angajat cu normă întreagă la data depunerii cererii de finanțare
5) Locul de implementare a proiectului este situat în mediul urban, în regiunea de dezvoltare în care a fost depusă cererea de finanțare
Tipuri de investiții eligibile
a. Investiții în active corporale
 • lucrări de construire/ extindere/ modernizare a spaţiilor de producţie/ prestare de servicii ale microîntreprinderilor, inclusiv a utilităţilor generale aferente (alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrică, PSI);
 • achiziţionarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică, de natura mijloacelor fixe, respectiv care se regăsesc în Subgrupa 2.1. „Echipamente tehnologice (masini, utilaje și instalatii de lucru)”, Subgrupa 2.2. „Aparate și instalatii de masurare, control și reglare” sau Grupa 3 „Mobilier, aparatura birotica, sisteme de protectie a valorilor umane și materiale și alte active corporale” din Hotărârea Guvernului nr. 2139/ 2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, cu modificările şi completările ulterioare și care se încadrează în limita valorică stabilită prin reglementările legale în vigoare la data lansării apelului de proiecte.
 • achiziţionarea de instalaţii/echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, precum şi sisteme care utilizează surse regenerabile/alternative de energie pentru eficientizarea activităţilor pentru care a solicitat finanţare, în limita a 15% din valoarea eligibilă a proiectului.
b. Investiții în active necorporale: brevete, licențe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi şi active similare.
c. Investiții în realizarea de website-uri pentru prezentarea activităţii şi a produselor sau serviciilor proprii, inclusiv instrumente de comercializare on-line.
Categorii de cheltuieli eligibile în cadrul acestui apel de proiecte:
a. Cheltuieli pentru execuţia de lucrări aferente investiţiei de bază, inclusiv echipamente cu montaj:
 • Cheltuieli efectuate la începutul lucrărilor pentru pregătirea amplasamentului şi care constau în demontări, defrişări, evacuări materiale rezultate, devieri reţele de utilităţi din amplasament, drenaje, epuismente (exclusiv cele aferente realizării lucrărilor pentru investiţia de bază), devieri de cursuri de apă.
 • Cheltuieli aferente activităților de construire/ extindere/ modernizare a spaţiilor de producţie/ prestare de servicii ale microîntreprinderilor, inclusiv a utilităţilor generale aferente (alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrică, PSI);
 • Cheltuielile efectuate pentru lucrări şi acţiuni de protecţia mediului.
 • Cheltuielile privind organizarea de şantier bine justificate și în strictă legătură cu realizarea obiectivului proiectului.
 • Cheltuieli diverse şi neprevăzute se consideră eligibile dacă sunt detaliate corespunzător prin documente justificative şi doar în limita a 10% din cheltuielile pentru execuţia de lucrări aferente investiţiei de bază.
b. Cheltuieli pentru dotări
 • Cheltuieli cu achiziţionarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică, de natura mijloacelor fixe, respectiv care se regăsesc în Subgrupa 2.1. „Echipamente tehnologice (mașini, utilaje și instalații de lucru)”, Subgrupa 2.2. „Aparate și instalatii de masurare, control și reglare” sau Grupa 3 „Mobilier, aparatura birotica, sisteme de protecție a valorilor umane și materiale și alte active corporale” din Hotărârea Guvernului nr. 2139/ 2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, cu modificările şi completările ulterioare și care se încadrează în limita valorică stabilită prin reglementările legale în vigoare la data lansării apelului de proiecte.
 • Cheltuieli cu achiziţionarea de instalaţii/ echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, precum şi sisteme care utilizează surse regenerabile/ alternative de energie pentru eficientizarea activităţilor pentru care a solicitat finanţare, în limita a 15% din valoarea eligibilă a proiectului.
c. Cheltuieli cu achiziționarea de brevete, licențe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi şi active similare.
d. Cheltuieli cu activități de realizare de website-uri pentru prezentarea activităţii şi a produselor sau serviciilor proprii, inclusiv instrumente de comercializare on-line.
e. Servicii de consultanță/ asistență.
 • Sunt eligibilie in limita a 7% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile finantate prin proiect, cheltuielile privind:
 • elaborarea documentaţiilor necesare obţinerii acordurilor, avizelor şi autorizaţiilor aferente obiectivului de investiţie, documentaţii ce stau la baza emiterii avizelor şi acordurilor impuse prin certificatul de urbanism, documentaţii urbanistice, studii de impact;
 • managementul proiectului şi dirigenţie de şantier;
 • elaborarea cererii de finanțare/ a planului de afaceri.
 • serviciile de consultanţă/ asistenţă juridică în scopul elaborării documentaţiei de atribuire şi/sau aplicării procedurii de atribuire a contractelor de achiziţie.
 • Cheltuieli cu activitățile obligatorii de publicitate și informare aferente proiectului în conformitate cu prevederile contractului de finanţare, în limita a 5000 lei
f. Cheltuieli aferente implementării proiectului privind taxele și comisioanele
 • obţinerea autorizaţiei de execuţie a lucrărilor de organizare de şantier;
 • obţinerea autorizaţiei de execuţie a lucrărilor de construcție;
 • taxe de amplasament;
 • cota aferentă inspecţiei pentru controlul calităţii lucrărilor de construcţii;
 • cota pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism şi pentru autorizarea lucrărilor de construcţii;
 • cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor

În cadrul acestui apel de proiecte sunt neeligibile urmatoarele categorii de cheltuieli:
a. cheltuielile prevăzute la art. 13 din HG. Nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operatiunilor finantate prin FEDR, FSE, FC 2014-2020.
b. achiziționarea de terenuri si/sau construcții,
c. costurile operationale, de functionare, de testare și intretinere.
d. costuri administrative.
e. costuri de personal.
f. cheltuieli financiare, respectiv prime de asigurare, taxe, comisioane, rata și dobânzi aferente creditelor,
g. contributia in natura.
h. amortizarea.
i. cheltuielile cu leasingul prevăzute la art. 9 din HG nr. 399/2015 .
j. cheltuielile cu achiziţionarea autovehiculelor și a mijloacelor de transport, aşa cum sunt ele clasificate în Subgrupa 2.3. „Mijloace de transport” din HG 2139/2004, indiferent de domeniul de activitate al solicitantului ori de domeniul de activitate în care se doreşte realizarea investiţiei propuse prin proiect activități de audit financiar extern.