Programe de Cooperare Teritoriala

up
Programe de Cooperare Teritoriala

Programe de Cooperare Teritoriala

fonduri structurale

Programe de Cooperare Teritoriala

România participă, în perioada 2014-2020, la 12 programe de cooperare teritorială europeană, care urmează să fie implementate atât la granițele interne, cât și la granițele externe ale Uniunii Europene. Obiectivul „Cooperare teritorială europeană” (Interreg) vizează dezvoltarea de activități economice și sociale transfrontaliere prin inițiative locale și regionale realizate în comun, consolidarea cooperării transnaționale prin acțiuni menite să favorizeze dezvoltarea teritorială integrată, prin realizarea de activități de conectare în rețea și prin schimburi de experiență între autoritățile regionale și locale. Interreg reprezintă unul dintre scopurile Politicii de coeziune a Uniunii Europene.
Programele Interreg presupun cooperarea, prin intermediul unor proiecte gestionate şi administrate în comun de partenerii din statele participante:
- între regiuni din state vecine, în cadrul cooperării transfrontaliere - prin care se finanțează proiecte de accesibilitate (transport şi tehnologia informaţiei), mediu şi prevenirea riscurilor, dezvoltarea economică şi socială şi acţiuni „people to people”;
- între regiuni dintr-un anumit spaţiu geografic, în cadrul cooperării transnaţionale - prin care se finanțează acţiuni şi dezvoltarea de reţele care să ducă la dezvoltare teritorială integrată în domenii precum inovaţia, mediul, accesibilitatea și dezvoltarea urbană;
- între regiuni din orice stat membru al Uniunii Europene, în cadrul cooperării interregionale – cooperarea între autorităţile publice pe probleme de interes comun, prin transfer de experienţă şi bune practici între regiunile UE, prin constituirea de reţele între oraşele şi între cercetătorii din UE.
România gestionează cele 12 programe prin Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice (MDRAP), în perioada 2014-2020, în cadrul Obiectivului „Cooperare teritorială europeană” (Interreg). MDRAP coordonează managementul financiar al fondurilor externe nerambursabile aferente acestor programe şi este Autoritate de management (AM) pentru 6 dintre aceste programe şi Autoritate naţională (AN) pentru alte 6. Cele 12 programe de cooperare teritorială europeană beneficiază de cofinanţare europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA) și Instrumentul European de Vecinătate (ENI), astfel:
FEDR:
- Programul Interreg V-A România-Bulgaria;
- Programul Interreg V-A România-Ungaria;
- Programul transnaţional Dunărea;
- Programul de cooperare interregională INTERREG EUROPE;
- Programul de cooperare URBACT III;
- Programul de cooperare INTERACT III;
- Programul de cooperare ESPON 2020.
IPA II:
- Programul INTERREG IPA de cooperare transfrontalieră România – Serbia.
ENI:
- Programul operaţional comun România-Ucraina 2014-2020;
- Programul operaţional comun România-Republica Moldova 2014-2020;
- Programul operaţional comun Bazinul Mării Negre 2014-2020;
- Programul de cooperare transfrontalieră ENI Ungaria-Slovacia-România-Ucraina 2014-2020.
Pentru sprijinirea beneficiarilor finanţării, se asigură de la bugetul de stat un procent de maxim 13% din cheltuielile eligibile în cazul proiectelor finanțate din FEDR și IPA și de maxim 8% pentru programele finanțate din ENI.